Stacks Image 88
Family Offices verrichten diensten voor vermogende particulieren en families die hun financiële en fiscale zaken gecoördineerd wensen te zien. De behoefte doet zich met name voor indien men bij meerdere banken rekeningen en depots aanhoudt.

Het is een service concept waarbij de client de coördinatie mbt inschakeling van extern advies over het vermogen, de overdracht van vermogen naar de volgende generatie(s) in handen legt van een Family office. Dit met behoud van volledige zeggenschap.

Een Family Office staat voor een professionele, interdisciplinaire benadering van de problematiek van vermogens- structurering en beheer. Discretie en deskundigheid zijn sleutelbegrippen in deze. Roos van Diemen en partners voert niet zelf het vermogensbeheer. Hiertoe worden in overleg met relatie de best mogelijke beheerders geselecteerd.

Correspondentie met banken en met de belastingdienst kan in overleg en na afstemming met client en bank via het Family office worden geleid. De familie of de vertegenwoordiger van de familie heeft een volledig inzicht, op een transparantie wijze in de ontwikkeling van het vermogen, de fiscale positie, de kosten en rendementen, alsmede de prestaties van de verschillende betrokken partijen/ banken. Discreet en doeltreffend worden binnen afgesproken kaders en met het oog op afgesproken doelstellingen alle dagelijkse zaken door het Family Office afgedaan.

Roos van Diemen & Partners (RvDP) is onafhankelijk en ontvangt/accepteert geen provisies of vergoedingen van banken en andere instellingen.

RvDP biedt geen beleggingsproducten aan. In overleg met de relatie worden banken geselecteerd op basis van gegoedheid (rating), kwalificaties van beleggingsadviseurs etc. Beleggingsadviezen van banken worden van een macro economische toets voorzien om client beter in staat te stellen hun timing te bepalen. Bankproducten kunnen aanvullend worden beoordeeld op specifieke risico’s voor de client.
RvDP zal nimmer een specifiek beleggingsproduct propageren. Invulling van en mutaties in portefeuilles vindt in overleg met client en de beleggingsadviseur van de geselecteerde banken plaats rekening houdend en binnen de kaders van met met de client overeengekomen risicoprofiel. RvDP aanvaardt geen machtigingen voor het doen van externe betalingen. Client heeft mede via rapportages van RvDP inzicht in de totaalposities bij de banken gezamenlijk en behoudt daarnaast inzicht in de posities door terugkoppeling door de betrokken banken. Veelal ook via internet bankieren. Macro economische analyse vormt een belangrijke leidraad voor het ondersteunen van strategische beslissingen door de client.